Frågor och svar

Kan vem som helst få PANDAS?

Hos de allra flesta barn blir en streptokockinfektion endast till halsont som enkelt botas med en kortare penicillinkur. En hel del människor är också bärare av streptokocker utan att någonsin bli sjuka. Varför vissa barn får den autoimmuna reaktion som resulterar i PANDAS vet man inte, men forskare tycker sig se en så kallad fenotyp, det vill säga att barnen som drabbas har vissa andra drag gemensamma, som gör att man kan misstänka att vissa människor har en genetisk variant som gör dem mer sårbara för att utveckla PANDAS.

Fenotypen, alltså de gemensamma dragen hos de här barnen, spekulerar man är:

– Barn som är tidiga språkligt och som ofta (före sjukdomsutbrottet) är mycket duktiga i skolan, särskilt i matematik och naturvetenskap.

– Barn som normalt sett, före sjukdomen har en viss tvångsmässighet, till exempel kring tider, renlighet, exakthet och skolarbete.

– Barn som har föräldrar som är högutbildade eller väldigt driftiga, har mammor som är högintelligenta.

Pandas är inte vanligt, men inte heller ovanligt. Enligt forskaren Susan Swedo är det idag omöjligt att säga något om förekomsten. Det är fler pojkar än flickor som får PANDAS.

 

Kan vuxna få PANDAS?

Egentligen inte, eftersom diagnoskriterierna anger PANDAS bryter ut före puberteten, och P i PANDAS står för just pediatrisk, det vill säga som inträffar under barndomen. Efter puberteten tycks kroppen hantera streptokocker annorlunda (jämför att vuxna sällan får scharlakansfeber av streptokocker, vuxna får oftare halsfluss). Icke desto mindre pågår en diskussion om postpubertal PANDAS. Det finns fall av PANDAS som inträffat hos ungdomar efter puberteten. Vissa kliniker, exempelvis Miroslav Kovacevic, läkare och biträdande professor i pediatrik som intresserat sig särskilt för PANDAS, tycker sig ha sett psykiska problem som varit streptokockrelaterade hos vuxna.

 

Har alla barn med neuropsykiatrisk problematik PANDAS?

Nej, både OCD och Tourette's syndrom, liksom flera andra neuropsykiatriska tillstånd har andra orsaker. PANDAS är en undergrupp, och de flesta barn med neuropsykiatrisk problemtik har inte PANDAS. Å andra sidan kan ett barn som redan har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (till exempel autism eller ADHD) få PANDAS »ovanpå« sitt ursprungliga tillstånd så att säga. Det kan naturligtvis då vara svårare att upptäcka eftersom man kanske »skyller« de nya symtomen på den ursprungliga diagnosen så att säga. Det som gäller att vara vaksam på här är just det här mycket plötsliga utbrottet av tics och/eller tvångshandlingar och tvångstankar (men de senare kan vara svårare att upptäcka hos yngre barn som inte kan berätta vad de tänker), tillsammans med den också plötsligt uppkomna ängsligheten (för förändringar eller för att bli övergiven eller lämnad ensam).

 

Kan det förekomma smitta och utbrott av PANDAS?

Detta diskuteras bland annat efter de uppmärksammade insjuknandena i svåra tics hos 12 ungdomar i samma skola i LeRoy, New York (och senare 8 personer till på samma ort). Om det är PANDAS, vilket ännu inte är klarlagt kan det bero på att det till exempel är en ovanligt aggressiv stam av streptokocker, spekulerar man. Här i Sverige har två barn som var kamrater bägge insjuknat i PANDAS. Å andra sidan kan man generellt säga att risken för att smittas av någon som har PANDAS är mycket låg då det krävs en särskild sårbarhet, som tidigare påpekats. När PANDAS väl diagnosticerats inleds alltid penicillinbehandling, vilket gör barnet smittfritt.

Är det bara streptokocker som kan ge PANDAS?

Just PANDAS-diagnosen betyder att det är associerat med streptokockinfektion, men man har sett liknande fall som utlösts av exempelvis vattkoppor och borrelia. Det är fullt tänkbart att det finns flera infektioner, mikrober, som kan göra att tillståndet bryter ut. Framtida forskning får utvisa vilka sambanden är. Idag pågår dessvärre väldigt lite forskning, och Susan Swedos team på NIMH är det enda forskningsteam som ägnat sig helhjärtat åt PANDAS under en längre tid. I de fall då tillståndet är utlöst av annat än streptokocker talar om om diagnosen PANS, som man kallar en »Microbe Influenced Immune-Behavior Dysfunction«. Under rubriken diagnoskriterier kan du läsa mer om PANS.

Är det ärftligt?

Än så länge har man inte forskat på ärftlighet men eftersom det tycks finnas en viss ärftlig genetisk disposition för reumatisk feber (som är den sjukdom som är närmast besläktad med PANDAS) tänker man sig att detsamma kan gälla PANDAS. Det betyder dock inte att det är ärftligt i varje enstaka fall.

 

Varför anser vissa att diagnosen är kontroversiell?

Läs svaret här.